Algemene voorwaarden

Kinderknaller, geldig vanaf 01/04/2017

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURKOFFERS

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP/VERKOOP (zie lager)

Artikel 1 – Identificatie Verhuurder

De Verhuurder is:

a) voor wat betreft artikelen voor verhuur aangeboden door “KINDERKNALLER”: de firma Beauco VOF / Kinderknaller – Waterhoek

43, 8501 Heule (Kortrijk), btw. BE0656 799 074

Artikel 2 – Draagwijdte

Onderhevige voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verhuur hetzij verkoop van artikelen uit het assortiment

van KINDERKNALLER en de bijhorende webshop, aan klanten binnen het grondgebied van België. Door plaatsing van zijn Reservatie

of Bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van

toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Artikel 3 – Prijzen

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn incl BTW. Bijkomende verplichte

leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden apart vermeld.

De huurprijs van de feestkoffer is verschillend per inhoud,

De meeste boxen kunnen uitgebreid worden tot meer dan 6 kinderen.

Voor grotere aantallen dient u voorafgaand via mail contact op te nemen met de verantwoordelijke van KINDERKNALLER.

De boxen worden geleverd voor 50 euro heen en terug binnen een straal van 30 km te rekenen vanaf Heule.

De box dient terug in het bezit te zijn van de organisatie tijdens de dag volgend op de feestdatum op het adres KINDERKNALLER:

Waterhoek 43 – 8501 Heule (Kortrijk). Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 50 euro per dag laattijdige

teruggave aangerekend met een maximum van 400 €.

Artikel 4 – Aanbod

Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een “consument”, zoals gedefinieerd in de Wet Marktpraktijken

van 6 april 2010. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn illustratief

bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Het aanbod, onder welke vorm ook, wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk

dat de gegeven informatie onvolledig, te algemeen of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de klant verzocht

om steeds vooraf contact op te nemen met de klantenservice van de verhuurder. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk

in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Artikel 5 – Totstandkoming Verhuurovereenkomst

Een Reservatie kan geplaatst worden per telefoon, email, internet of elk ander communicatiemiddel dat de Verhuurder ter beschikking

stelt van de klant.

Een “Reservatie” is het reserveren van KINDERKNALLER-webshop artikelen, met het oog op een levering in het afhaalpunt. Hij

beslist tot huur door volledige betaling van het gehuurde artikel via overschrijving of aan de kassa van het afhaalpunt.

De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de huurovereenkomst tot stand. De bestelling van de gehuurde artikelen

wordt pas geleverd of afgehaald na ontvangst van de betaling.

De verhuurder behoudt zich het recht voor om de Reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

* bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

* wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf verder te verhuren of te

verkopen;

* bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

* bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

* bij overmacht.

Artikel 6 – Levering en Gebruik

De leveringswijze wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. De feestkoffers worden

geleverd voor 30 euro heen en terug in een straal van 30 km te rekenen vanaf Heule. De feestkoffer dient terug in het bezit te

zijn van de organisatie tijdens de dag volgend op de feestdatum op het adres van het KINDERKNALLER: Waterhoek 43 – 8501

Heule. Bij te laat terugbrengen van de feestkoffer wordt 50 euro per dag laattijdige teruggave aangerekend met een maximum

van 400 €.

Reservaties worden geleverd in het afhaaladres van de Verhuurder.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De klant staat

zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en gebruik. De chauffeur kan bij levering een identiteitsbewijs vragen. De

klant tekent voor ontvangst van de levering. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van

de goederen aan de klant. Ingeval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt de Verhuurder zich het recht voor de

hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

Bij Verhuur van een feestkoffer van KINDERKNALLER wordt een waarborg van 100 € aangerekend.

Na reservering krijgt u van ons een bevestigingsmail. Reservatie is pas definitief vanaf het moment dat het volledig verschuldigd

bedrag (wordt per e-mail doorgegeven) van de feestkoffer gestort is op rekeningnummer BE51 9731 5779 2762.

Bij schade/verlies van de feestkoffer en/of de inhoud hiervan is de klant verplicht de schade/het verlies te bekostigen. Hiervoor

zal in eerste instantie de waarborg worden aangesproken. Indien de waarborg niet voldoende is, dan is de huurder verplicht

het verschil bij te betalen. De vastgestelde waarde van de koffer bedraagt 400 euro onverminderd de huurprijs van de feestkoffer.

KINDERKNALLER’s feestkoffers en hun inhoud zijn de intellectuele eigendom van de verhuurder en mogen niet worden gekopieerd

of aan derden worden doorverhuurd. Draaiboeken mogen evenmin worden gekopieerd of doorgegeven. Verkleedkostuums

mogen niet gewassen worden. Hiervoor zorgt KINDERKNALLER. Alle andere materialen uit de feestkoffer en de koffer zelf

worden rein en in goede staat terugbezorgd. Alle gehuurde materiaal moet in de originele verpakking terug worden opgeborgen.

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan de omgeving of aan derden. Dit is de verantwoordelijkheid van de huurder.

De verhuurder kan ook niet aansprakelijk worden gesteld op de terreinen waar het materiaal wordt gebruikt, is het daar

niet toegelaten dan is dit de verantwoordelijkheid van de huurder.

Boetes die worden uitgereikt, kunnen niet verhaald worden op de verhuurder, dit is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 7 – Verzuim

Indien de klant, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is hij vanaf de datum

van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag,

alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur ter

vergoeding van de administratieve kost die hiervoor veroorzaakt wordt.

Artikel 8 – Klachten en Verantwoordelijkheid

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkoming bij de levering, moet

onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

KINDERKNALLER verhuurt feestkoffers die enkel mogen gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. De huurder heeft

de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat steeds een volwassene aanwezig blijft bij het gebruik van de feestkoffer, ter

begeleiding en toezicht over de kinderen en het spel. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor eender welk schade/letsel

dat zou veroorzaakt worden door gebruik van de verhuurde feestkoffers. De inhoud van de feestkoffers is niet geschikt voor

kinderen onder de 5 jaar.

Het materiaal moet gebruikt worden waarvoor het bestemd is. Respecteer de materialen die u in bruikleen heeft.

Op de bunkers mag er niet gesprongen worden. De bubble voetbal moeten gebruikt worden zoals omschreven.

Stelt de verhuurder vast dat het materiaal verkeerdelijk werd gebruikt dan kan een schadevergoeding geëist worden.

De verhuurder kan ook niet aansprakelijk worden gesteld op de terreinen waar het materiaal wordt gebruikt, is het daar niet

toegelaten dan is dit de verantwoordelijkheid van de huurder. Schade aan het terrein is niet de verantwoordelijkheid van de

verhuurder. Boetes die worden uitgereikt, kunnen niet verhaald worden op de verhuurder. Paintball wordt geleverd met een

masker en een pak, gebruikte schoenen zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. Als deze bevuild zijn en niet meer proper

te krijgen, kan dit niet verhaald worden op de verhuurder.

Het masker en pak moeten gedragen worden gedurende het spel en pas op signaal van de huurder mag het masker afgezet

worden. Het is verboden om binnen een straal van 5 meter te schieten naar elkaar.

Hungergames / boogschieten kan gebruikt worden om op elkaar pijlen af te vuren maar dan moet het masker gedragen worden.

Er moet voldoende afstand gerespecteerd worden als op elkaar pijlen af te vuren.

Artikel 9 – Verzakingstermijn

Deze bepaling is enkel van toepassing op Reservaties geplaatst door een consument voor wat betreft de huur van feestkoffers.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de huur, zonder betaling van een boete en

zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de verhuurovereenkomst.

Artikel 10 – Privacy

De Verhuurder verbindt er zich toe de privacy van klanten te respecteren. Alle gegevens van klanten dienen enkel voor intern

gebruik. Om een vlotte afhandeling mogelijk te maken, stemt de klant ermee in dat zijn naam en adres zichtbaar worden vermeld

op zijn reservatie.

Artikel 11 – Contact klantenservice

De klantendienst is bereikbaar op het volgend adres: KINDERKNALLER: Waterhoek 43-8501 Heule (Kortrijk). Enkel na afspraak

of via e-mail info@kinderknaller.be

Artikel 12 – Wijziging voorwaarden

Huidige voorwaarden kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Elke huur/reservatie na de wijziging, houdt een

aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

De voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt, en de voorwaarden

vermeld op de achterzijde van het verhuur bewijs. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren op huidige voorwaarden.

Artikel 13 – Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

AFHAALPUNT :

Kinderknaller

Waterhoek 43

8501 Heule

BE0656 799 074

———————————————————————-

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP/VERHUUR

Artikel 15: Hoe snel ontvang je een bestelling?

Zelf afhaling of levering is mogelijk. De levering gebeurt na afspraak met de verhuurder.

Artikel 16: Hoe kan je betalen bij Kinderknaller?

Betaling gebeurt via overschrijving en na bevestigingsmail met juiste bedrag.

Indien de verhuring de dag van de betaling plaatsvindt, is het noodzakelijk een bewijs van overschrijving/betaling te geven pas

dan zal de verhuurovereenkomst doorgaan.

Artikel 17: Kan je een bestelling afhalen bij Kinderknaller?

Ja, je kan je bestelling afhalen in 8501 Heule – Waterhoek 43 na telefonisch overleg of via email info@kinderknaller.be

Om organisatorische redenen vragen we je om je bestelling via de site te plaatsen, kies voor optie ‘zelf afhalen’, en te betalen.

Betalen kan cash. Uiteraard worden er geen verzendkosten aangerekend. Pas zodra we je betaling hebben ontvangen, wordt je

reservatie klaargemaakt.

Artikel 18: Wanneer kan je een bestelling afhalen?

Je kan je bestelling pas afhalen na afspraak.

Scroll to Top